แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


ภาพกิจกรรม