ให้ความรู้ เรื่องวิธีการใช้งานของเครื่องมือในการป้องกัน โควิด 19


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยนำโดยนายกเทศมนตรี และพนักเทศบาล ได้ทำการแจกวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันโรคโควิดในระดับหมู่บ้าน ( กล่งชุดมือปราบโควิด - 19 ตำบลป่าอ้อดอนชัย ) ให้กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนทั้ง 21 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ทั้งนี้ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อธิบายถึงคุณลักษณะและวิธีการใช้ต่างๆของเครื่องมือ ให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด - 19 ในระดับหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องและคงทน


ภาพกิจกรรม