ภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

วันที่ 8 ส.ค. 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวข. และ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

การอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ

การอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ

วันที่ 24 ก.ค. 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

วันที่ 19 ก.ค. 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 12 ก.ค. 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย