ภาพกิจกรรม


โครงการฟันสวยด้วยมือเรา

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา

วันที่ 20 ก.ย. 2562

วันที่ 20 กันยายน 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ก.ย. 2562

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 5 มิติ

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 5 มิติ

วันที่ 5 ก.ย. 2562

เทศบาลป่าอ้อดอนชัยได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 5 มิติ กิจกรรม นันทนาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยมีนายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชั

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 2 ก.ย. 2562

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย