ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 12 ก.ค. 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดให้แก่ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีในชุมชน

โครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดให้แก่ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีในชุมชน

วันที่ 9 ก.ค. 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมัน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมัน)

วันที่ 4 ก.ค. 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย