ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
30 พ.ค. 2565รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 8
12 พ.ค. 2565ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 38
5 พ.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ปี พ.ศ.2565 6
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 54
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 48
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 70
21 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 74
16 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปุยค 84
16 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอาคารกีฬาโดมเอนกประสงค์ หมู่ 5 สันสลี ตำบล 77
14 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 75
29 มิ.ย. 2565ประกาศ ร่างการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1
29 มิ.ย. 2565ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4
20 มิ.ย. 2565ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2
20 มิ.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน เมษายน - พฤษภคาคม 2565) 14
10 มิ.ย. 2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยวิธีคัดเลือก 21
29 เม.ย. 2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
29 เม.ย. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 49
19 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด 56
19 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด 52
18 เม.ย. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 55