ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
21 ม.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ่อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 5
7 ธ.ค. 2564ประกาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 53
30 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 56
27 ต.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 101
27 ต.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 72
20 ต.ค. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 81
15 ต.ค. 2564ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล 131
20 ก.ย. 2564ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ 100
20 ก.ย. 2564ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้า ประจำปีงบประมาณ 64 153
16 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 131
12 พ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 70
14 ต.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎ 85
14 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 84
13 ก.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 119
11 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 126
9 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 165
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 160
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 131
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 156
8 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 119