ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
29 เม.ย. 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20 11
29 เม.ย. 2564ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ว่าด่วยการประกาศศาสนกิ 11
29 เม.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 12
1 เม.ย. 2564แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลป่าอ้อ 12
29 มี.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 160
22 มี.ค. 2564ประกาศ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อิเล็กทรอนิกส์ 59
10 มี.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง กำหนดพื่้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 48
4 มี.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที 56
25 ก.พ. 2564ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 51
25 ก.พ. 2564ประกาศ ราคากลางก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 - บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 52
6 พ.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 8
22 เม.ย. 2564ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 25
9 เม.ย. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกรา 21
8 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 22
19 มี.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะ e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล-กองคลัง 44
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.8 - หมู่.6 45
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.4-หมู่.8 44
9 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 49
2 มี.ค. 2564ประกาศ ราคากลางซื้อรถยนต์กองคลัง 49
2 มี.ค. 2564ประกาศ ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 42