ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
15 ต.ค. 2564ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล 7
20 ก.ย. 2564ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ 33
20 ก.ย. 2564ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้า ประจำปีงบประมาณ 64 63
16 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 49
15 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การดำเนินการสรรหาและเล 48
13 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 62
24 ส.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 99
10 ส.ค. 2564ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏ 71
21 ก.ค. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 96
29 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ว่าด้วยการล 134
14 ต.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎ 11
14 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 10
13 ก.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 35
11 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 55
9 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 86
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 78
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 59
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 85
8 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 50
8 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 57