ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. (ศูนย์ประชุมปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19) 19
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" 17
2 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 42/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบ 23
2 มิ.ย. 2564การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 21
25 พ.ค. 2564ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการณ์ (10 Packages) 33
14 พ.ค. 2564สรุปผลการประชุมคณกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเเชื้อไวรัโคโรน่า 2019(COD 19) ครั้งที่ 5/2564 43
29 เม.ย. 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20 47
29 เม.ย. 2564ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ว่าด่วยการประกาศศาสนกิ 45
29 เม.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 51
1 เม.ย. 2564แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลป่าอ้อ 40
6 พ.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 48
22 เม.ย. 2564ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 61
9 เม.ย. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกรา 51
8 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 52
19 มี.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะ e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล-กองคลัง 74
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.8 - หมู่.6 87
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.4-หมู่.8 74
9 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 77
2 มี.ค. 2564ประกาศ ราคากลางซื้อรถยนต์กองคลัง 71
2 มี.ค. 2564ประกาศ ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 85