ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
30 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 5
27 ต.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 45
27 ต.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 28
20 ต.ค. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 33
15 ต.ค. 2564ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล 67
20 ก.ย. 2564ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ 60
20 ก.ย. 2564ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้า ประจำปีงบประมาณ 64 100
16 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 80
15 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การดำเนินการสรรหาและเล 73
13 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 104
12 พ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 18
14 ต.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎ 43
14 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 42
13 ก.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 66
11 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 83
9 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 114
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 113
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 88
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 112
8 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 76