ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน

2. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3. สร้างรายได้และความเข้มแข็งภาคการเกษตร โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. การขยายผลดำเนินการเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งการเรียนรู้

3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย

2. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

3. พัฒนาเมืองน่าอยู่และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์

แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

2. ส่งเสริมการบริหารงานเทศบาลแบบบูรณาการ

3. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี

4. ส่งเสริมสื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร