สภาพทั่วไป


ที่ตั้งของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลป่าอ้อดอนชัยเป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย จุดใกล้สุดประมาณ 7 กิโลเมตร และจุดไกลสุดประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย

- ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน ตำบลป่าก่อดำ และตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

- ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลแม่กรณ์ และตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     สภาพพื้นที่ย่านกลางของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณที่ราบลุ่มย่านกลางของตำบลมีแม่น้ำแม่ลาว,น้ำแม่กรณ์ไหลผ่าน เป็นย่านที่ตั้งที่อยู่อาศัย และประกอบกสิกรรมที่สำคัญของตำบล

    - ทิศเหนือ ติดต่อตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย

    - ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    - ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน ตำบลป่าก่อดำ และตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

    - ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลแม่กรณ์ และตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเมืองการปกครอง

     ตำบลป่าอ้อดอนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีประชากร รวม 10,027 คน แยกเป็นชาย 4,894 คน หญิง 5,133 คน มีจำนวน 3,926 ครัวเรือน ดังรายละเอียดดังนี้