สภาพสังคม


สภาพสังคม

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมลาว

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายยาว

- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านริมลาว

2.โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

3.โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

4.โรงเรียนบ้านสันกลาง

5.โรงเรียนบ้านปุยคำ

6.โรงเรียนบ้านห้วยทราย

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

- โรงเรียนอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย

3.โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

- โรงเรียนศึกษาพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนปัญญานุกูล - สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

1.วิทยาลัยเชียงราย

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ (ศาสนาพุทธ) 12 แห่ง ได้แก่

1.วัดร่องขุ่น

2.วัดศรีชุม

3.วัดป่าไผ่

4.วัดศรีมงคล

5.วัดสันมะนะ

6.วัดหนองหม้อ

7.วัดป่าอ้อดอนชัย

8.วัดสันทรายน้อย

9.วัดปุยคำ

10.วัดห้วยทราย

11.วัดดงเทพนิมิต

12.วัดป่าตึง

- สถานที่ปฏิบัติธรรม 2 แห่ง ได้แก่

1.อาศรมไผ่มรกต

2.สวนพุทธธรรมดอยคือเวียง การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่

1.สถานีอนามัยตำบลป่าอ้อดอนชัย

2.สถานีอนามัยดงเทพนิมิต

- สถานพยาบาลเอกชน 7 แห่ง ตั้งอยู่ที่

1.บ้านริมลาว

2.บ้านป่าไผ่

3.บ้านสันสลี

4.บ้านหนองแสล๊ป

5.บ้านหนองหม้อ

6.บ้านสันทรายยาว

7.บ้านหนองหม้อใหม่

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 1.บ้านร่องขุ่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ 2 แห่ง ได้แก่

1.ตู้ยามร่องขุ่น

2.ตู้ยามหนองหม้อ

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง

- อาสาสมัครตำรวจชุมชน 21 หมู่บ้าน