สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรในตำบลป่าอ้อดอนชัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, เลี้ยงปลา, ทำไร่นาสวนผสม ส่วนเวลาว่างจากฤดูทำนาก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเสริมไปด้วย นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านการพาณิชย์, การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน, การบริการต่าง ๆ เช่น โรงสี,ร้านขายของชำ, ร้านอาหาร, กิจการหอพักนักศึกษา และมีประชากรอีกจำนวนหนึ่ง ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานของทางราชการ ตลอดจนรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ พอจำแนกประเภทอาชีพเป็นสัดส่วน ดังนี้

อาชีพทางด้านเกษตรกรรม จำนวนประมาณ 70%

อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวนประมาณ 20%

อาชีพประกอบการพาณิชย์ , การบริการ จำนวนประมาณ 5%

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวนประมาณ 5%