บริการขั้นพื้นฐาน


การคมนาคม

มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับทางจังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐานจำนวน 2 สายทางที่มีรถโดยสารรับจ้างวิ่งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลข้างเคียง และหมู่บ้านภายในตำบล จำนวน 5 สายทาง ทั้งนี้ถนนภายในหมู่บ้านหรือซอยภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด อีก 30% ยังเป็นถนนลูกรัง ทั้งนี้ได้รวมทั้งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ก็ยังเป็นถนนลูกรัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรค่อนข้างจะลำบาก การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 1.สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 48 ตู้ การไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนตั้งใหม่และพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนได้ขอขยายเขตเพิ่มเติมอีกหลายครอบครัว แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ , ลำห้วย 17 แห่ง ได้แก่

1.แม่น้ำลาว 2.แม่น้ำกรณ์ 3.ลำห้วยร่องขุ่น 4.ลำห้วยแม่มอญ 5.ลำเหมืองไผ่ 6.ลำเหมืองเข้าเวียง 7.ลำห้วยปาขอ 8.ลำห้วยปู่แกง 9.ลำห้วยป่าเคราะห์ 10.ลำห้วยนา 11.ลำห้วยตะเคียน 12.ลำห้วยปู 13.ลำห้วยสีสาง 14.ลำเหมืองป่าอ้อ 15.ลำเหมืองหลวง 16.ลำห้วยขี้ติ้ว 17.ลำห้วยโป่งผา

- บึง , หนองน้ำและอื่น ๆ 11 แห่ง ได้แก่

1.หนองปู่จันทร์ 2.หนองบัวแซ 3.หนองแสะ 4.หนองหญ้าไซ 5.หนองคือเวียง 6.หนองบ้านก็อดยาว 7.หนองบัว 8.หนองน้ำหลง 9.หนองแสล๊ป 10.หนองกระทิง 11.หนองผักหนาม