วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

"พัฒนากว้างไกล ใส่ใจบริการ ประสานทุกองค์กร บวรจริยธรรม "

พันธกิจ

"ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อดอนชัย ก้าวไกลการศึกษา วิจิตรการตาวัดร่องขุ่น​คำ"